Steun ons

Het op een goede manier in stand houden van dit religieuze erfgoed en bijzondere (rijks)monument is alleen mogelijk met voldoende inkomsten om de vaste lasten (overheidslasten, verzekeringen, energie, rente en aflossing op de hypothecaire lening, onderhoud etc.) te kunnen dekken. De basis hiervoor wordt gevormd door de huurinkomsten doch deze zijn daartoe niet voldoende.

Het bestuur van de stichting wil om deze reden haar donateursbestand uitbreiden met personen die de doelstelling van de stichting van harte ondersteunen en daarom bereid zijn jaarlijks minimaal een bijdrage van € 25 te doen. Voor inlichtingen en/of aanmeldingen als donateur kunt u zich wenden tot het secretariaat. Donateurs worden per mail op de hoogte gehouden van activiteiten in en rond de synagoge. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL39RABO0145390519.

Giften zijn voor zover het totaal 1% van het drempelinkomen overschrijdt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt een maximum van 10%. Een gift aan de stichting (een zgn. culturele ANBI) kan met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 in aanmerking worden genomen. Een periodieke uitkering aan de stichting die tenminste 5 jaar loopt kent geen aftrekbeperkingen. 


Inlichtingen en aanmeldingen bij het secretariaat:
Alphons Olthof, Dorpsstraat 11, 7274 AM Geesteren
E-mail: ., tel.: 06-23813442

Donateurs zijn vrienden en vrienden worden donateurs!